Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

Annika Berg

Buy 382 SEK

Bemanningsarbete är ett fenomen som har blivit allt vanligare på många nationella arbetsmarknader under senare år. Avhandlingen undersöker hur man genom arbetsrättslig reglering och kollektivavtal valt att hantera avvägningen mellan å ena sidan verksamheters önskemål om flexibilitet i olika former och å andra sidan arbetskraftens önskemål om stabilitet och kontinuitet, i form av inkomst- och anställningstrygghet.

Utgångspunkten för detta arbete är svensk rätt och kollektivavtalsreglering. Arbetet innehåller också vissa komparativa inslag där engelsk och tysk rätt beskrivs. Även den rättsliga utvecklingen inom ILO och EU belyses, liksom den politiskt svårlösta frågan om ett lönediskrimineringsskydd för bemanningsarbetskraft i relation till beställararbetskraft.

Sammanfattningsvis framstår bemanningsarbetet idag som ett tidstypiskt uttryck för s.k. flexicurity, ett något motsägelsefullt begrepp som enligt EG-rättens gemensamma principer bl.a. innefattar anställningsavtal som är både flexibla och trygga på samma gång.

Annika Berg är verksam vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.