Anställningen vid verksamhetsövergång

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Anställningen vid verksamhetsövergång

Bernard Johann Mulder

Out of stock

Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, ändrades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. De arbetstagare som berörs av verksamhetsövergången har dessutom ett skydd mot att bli uppsagda.

Det är dock inte vid alla verksamhetsövergångar som arbetstagaren har detta skydd. I fokus för Anställningen vid verksamhetsövergång står frågan när skyddsreglerna skall vara tillämpliga. Dessutom behandlas frågan, vilka de rättsliga konsekvenserna blir, när regleringen är tillämplig. Analysen av regelverket tar sin utgångspunkt i det ekonomiska system som ser säkerställandet av hinder mot snedvridning av konkurrensen som en viktig grundbult i EU-rätten.

De svenska bestämmelserna bygger på det så kallade överlåtelsedirektivet. Den centrala bestämmelsen som implementerar detta EU-direktiv återfinns i anställningsskyddslagen. I denna bok behandlas denna reglering, som alltså baseras på en automatisk övergång av anställningen, och framställningen ger stort utrymme åt EU-domstolens rikhaltiga praxis på området och Arbetsdomstolens avgöranden.

Författaren är arbetsrättsjurist vid Lunds universitet men tjänstledig för tjänstgöring som lärare i juridik vid Högskolan i Halmstad.