Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

Henrik Wenander

Buy 350 SEK

utländska myndigheters förvaltningsrättsliga beslut skall i stor omfattning gälla i Sverige. Exempelvis skall svenska myndigheter godta körkort, läkemedelstillstånd och universitetsexamina från många länder. När så sker får de utländska myndigheternas beslut i enskilda fall verkningar i svensk rätt. Regler och principer om erkännande av förvaltningsbeslut innebär en avvägning mellan upprätthållandet av svenska skyddsnivåer och behovet av att förenkla rörligheten över gränser. Denna intresseavvägning mellan nationellt självbestämmande och internationellt samarbete står i centrum för denna rättsvetenskapliga undersökning.

I boken undersöks rättsliga regler och principer kring erkännande av utländska förvaltningsbeslut i folkrätt, EU-rätt och inhemsk svensk rätt. Bland annat behandlas de svenska myndigheternas skyldighet att erkänna utländska beslut och utrymmet att vägra erkännande på grund av brister i det utländska avgörandet. Författaren visar hur den svenska förvaltningsrätten delvis lämnar den traditionella anknytningen till den egna staten och dess territorium genom att även omfatta gränsöverskridande förhållanden.

Henrik Wenander är verksam vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.