CFC-lagstiftningen

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

CFC-lagstiftningen – En studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed

Buy 446 SEK

Skatteparadis och lågskatteländer utövar en stark dragningskraft på inkomsterna i världen. En bidragande orsak till det förhållandet är att den skattskyldige kan undgå eller minska sin skatt på inkomster, som överföres till sådana länder. Ett sätt att minska skatten är att en skattskyldig med hemvist i ett högskatteland äger bolag i skatteparadis eller lågskatteland och överför sina inkomster till det bolaget.

Stater, som får sin skattebas minskad genom sådana transaktioner, rekommenderas av OECD att införa så kallad CFC-lagstiftning, dvs. särskilda skatteregler för controlled foreign corporations. Utmärkande för denna lagstiftning är att ägaren till sådana CFC-bolag med hemvist i skatteparadis eller lågskatteländer årligen blir beskattade för bolagets inkomster eller vissa inkomster oavsett om han erhållit dessa som utdelning.

Problemen med CFC-lagstiftningen belyses i boken med tanke på den internationella beskattningsrättens utsträckning, risken för oönskad dubbelbeskattning, neutral beskattning av CFC-inkomsterna och beskattning efter skatteförmåga.

I boken pekas på brister i dagens CFC-regler i förhållande till reglernas syften, och förslag ges till regler som bättre överensstämmer med dessa syften.