Riff inför rätta

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Riff inför rätta

Bengt Edlund

Buy 349 SEK

Det är mycket sällsynt att plagiatstvister på musikområdet tas upp i svenska domstolar eftersom parterna vanligtvis kommer överens i upphovsrättsorganisationens regi. 1996 tods emellertid ett sådant fall upp inför Stockholms tingsrätt och fördes sedan vidare till Svea hovrätt och Högsta domstolen. Målet tilldrog sig stort intresse därför att de båda musikavsnitten i vissa avseenden var mycket lika varandra.

I boken ägnas fallet en noggrann genomgång ur musikvetenskaplig synpunkt. Inledningsvis tillämpas de aktuella juridiska bedömningsgrunderna - verkshöjd, likhet och frågor kring verkens tillkomst - på musik, därefter undersöks de båda aktuella låtarna ingående ur dessa synpunkter. Senare delen av boken ägnas åt en kritisk granskning av parternas och domstolarnas argumentation.

Slutsatsen blir att den slutliga fällande domen inte är hållbar och således är av föga värde som prejudikat. En viktig tes i framställningen är att sådana misstag kan undvikas om man överger skönsmässiga bedömningar till förmån för vetenskaplig musikanalys, och i boken visas hur sådan i musikaliska sakförhållanden grundad argumentation kan bedrivas.

Bengt Edlund är professor i musikvetenskap vid Lunds universitet.