Proportionalitetsprincipen i skatterätten

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Proportionalitetsprincipen i skatterätten

Christina Moëll

Buy 446 SEK

Proportionalitetsprincipen är en av de viktigare grundläggande rättsprinciperna, och den åberopas i dag i många olika sammanhang. Skatterätten är inget undantag. I denna bok studeras principens närmare innebörd på det skatterättsliga området.

Inledningsvis redogörs för proportionalitetsprincipens ursprung och dess betydelse i tysk, fransk, engelsk och svensk rätt samt i Europarätten, dvs. i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i EG-rätten. Vidare beskrivs några metoder för intresseavvägningar. Mot denna bakgrund undersöks sedan hur principen kommer till uttryck i olika delar av skatterätten, framför allt i förfarandereglerna, i sanktionssystemet och i den materiella skatterätten. Avslutningsvis diskuteras vilken lagstiftningsteknik som i skilda sammanhang bör väljas för att låta principen på lämpligt sätt få genomslag i den svenska skatterätten.

Christina Moëll är docent i finansrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.