Avtalsfrihet och rättvisa. En rättsfilosofisk studie

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Avtalsfrihet och rättvisa. En rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Buy 477 SEK

I denna rättsfilosofiska studie uppmärksammar Ola Svensson frågan i vilken omfattning som avtalsfrihet bör råda och hur avtalsfrihet kan förenas med kravet på rättvisa. Ett huvudtema i hans arbete är att det går att skilja mellan två olika avtalsfrihetsbegrepp: dels avtalsfrihet i form av frånvaron av enbart legala hinder, som han valt: att kalla legal avtalsfrihet, dels avtalsfrihet i form av frånvaron av alla typer av hinder för att sluta ett avtal, som han valt att kalla för genuin avtalsfrihet. Genuin avtalsfrihet förutsätter enligt Svensson även en förmåga att välja, något som han kallar för en subjektiv betingelse för genuin avtalsfrihet. Vidare har Svenssons teori om legal och genuin avtalsfrihet inordnats i en teori om avtalsrättvisa, där både det som kallas bakgrundsrättvisa och det som kallas betingelser för rättvisa avtal ingår. Framställningen anknyter även till svensk rätt och senare års strävan att harmonisera avtalsrätten i Europa och syftet med dessa delar av framställningen är att undersöka i vad mån reglerna går att rättfärdiga utifrån en teori om avtalsfrihet och avtalsrättvisa. I studien har Svensson också använt sig av ämnen som ekonomi och psykologi för att i vissa avseenden illustrera vilka praktiska konsekvenser som en teori om avtalsfrihet och avtalsrättvisa kan ha.

Ola Svensson är verksam som lärare och forskare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.