Gamla strand- och önamn i Bråviksbygden

Gamla strand- och önamn i Bråviksbygden

Thorsten Andersson

Buy 149 SEK

  • Published 2012
  • Isbn 9789185352969
  • Type Paperback
  • 148 pages
  • Swedish

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Detta nummer innehåller en etymologisk undersökning av strand- och önamn i Bråviksbygden i Östergötland vid en tid då vattnet gick högre än i dag. Till grund för studien ligger kartor över strandlinjen vid Kr. f. och omkring år 1000 e. Kr. De analyserade ortnamnen, som i stort speglar det första årtusendet av vår tideräkning, sätts avslutnings vis in i ett övergripande namnstrukturellt sammanhang, avseende både deras internt språkliga ställning och deras interdisciplinära förankring.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.