Studia Anthroponymica Scandinavica 2011

Studia Anthroponymica Scandinavica 2011 – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Eva Brylla (ed.), Katharina Leibring (ed.)

Buy 195 SEK

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Innehåll

Abrahamsson, Olle: Skall man få heta vad som helst? En namnlagsutredares dilemma.

Kinn, Torodd: Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801.

Källström, Magnus: Ett namnproblem hos Åsmund Kåresson: Runföljden kanilf på den försvunna U 986 från Kungsgården, Gamla Uppsala.

Larsson, Patrik: Till tolkningen av fili på runstenen U 674 jämte några tankar kring namn på mytologiska gestalter, fingerade och verkliga personer.

Leibring, Katharina: Karin, Kirstin och Per Månssons svära – det tidiga 1600-talets kvinnonamn och namnfraser i Sverige.

Masanti, Anna: Namnidentitet hos unga finska och sverigefinska kvinnor.

Windt-Val, Benedicta: Den nordiske navnerenessansen – forutsetninger, forløp og resultater.