Studia Anthroponymica Scandinavica 2013

Studia Anthroponymica Scandinavica 2013 – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Eva Brylla (ed.), Katharina Leibring (ed.), Lennart Ryman (ed.)

Buy 195 SEK

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Innehåll

Alhaug, Gulbrand: Ola Stemshaug (1936–2013).

Andersson, Thorsten: Svenskt förnamnsskick i förändring.

Edlund, Lars-Erik: Gudrun Utterström (1928–2013).

Frändén, Märit: Nittio och ett år av namninvandring. Något om Sveriges invandrade efternamn.

Frändén, Märit: "Share a Coke with Geir". Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick?

Jørgensen, Bent: Det dobbelte efternavn i Danmark før år 1800.

Källström, Magnus: Vad betyder binamnet Rauðumskialdi på Rønningestenen DR 202?

Andersson, Thorsten: Val av förnamn till "tredjeköns"-barn.

Fridell, Staffan: Þróttólfr.

Schmidt-Jüngst, Miriam: Von der Öffnung der Zweigeschlechlichkeit zur Öffnung des Namensrechts?

Alhaug, Gulbrand: Kjeldebruken i 10 001 navn.