Studia Anthroponymica Scandinavica 2014

Studia Anthroponymica Scandinavica 2014 – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Eva Brylla (ed.), Katharina Leibring (ed.), Lennart Ryman (ed.)

Buy 195 SEK

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Innehåll

Aldrin, Emilia: Förnamnsvalet som resurs för förhandling av könsidentiteter och könsgränser.

Frändén, Märit: "Vi bestämde oss för att skriva namnet på ett svenskt sätt". Förnamnsval i sverigefinska familjer.

Haubrichs, Wolfgang: Personennamen sprachlich ostgermanischer Provenienz.

† Hellberg, Lars: Inge och Inga – ett omaka kortnamnspar. Med en efterskrift av Thorsten Andersson.

Källström, Magnus: Mansnamnet runsv, Gunnvarr – ett bidrag till en gammal tvistefråga.

Löfdahl, Maria & Wenner, Lena: Det mångkulturella Sveriges onomastikon – en kortfattad projektbeskrivning.

Peterson, Lena: Skråmstastenens þorgun – mansnamn eller kvinnonamn?

Piispanen, Peter Sauli: A description of Finnish male hypocoristics – an Optimality Theory approach.

Leibring, Katharina: Namnet Tindra – från djurnamn till flicknamn.