Studia Anthroponymica Scandinavica 2015

Studia Anthroponymica Scandinavica 2015 – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Katharina Leibring (ed.), Lennart Ryman (ed.)

Buy 195 SEK

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Die zweigliedrigen germanischen Frauennamen kriegerischen Inhalts.

Björk, Simon Karlin: Namnbelägget lutaris på DR 145.

Eskola, Ksenia: Fennicising Russian surnames and Russifying Finnish surnames i Finland 2000-2013.

Jackson, Peter: Den ditematiska namntypensmening och ursprung.

Kællerød, Lars-Jakob Harding: Kirkededikationers betydning i navnebrugen. En undersøgelse af lokale konsekrqtionsnavnes indvirkning på navngivningen i et midt- og vestsjællandsk område.

Peterson, Lena: Eva Brylla (1/3 1944–27/3 2015).

Ryman, Lennart: Nya attribut – nya namn. Namnfraser ca 1500 och ca 1700 – en jämförelse.