Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016 – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Katharina Leibring (ed.), Lennart Ryman (ed.)

Buy 195 SEK

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Innehåll:

Aldrin, Emilia: Ungdomars språkliga tilltal. En litteraturstudie

Alhaug, Gulbrand: Aase eller Åse - i kva grad har rettskrivingsendringa aa>å i norsk verka inn på bruken av aa og å i personnamn?

Fränden, Märit: »Det är ju så vi alltid har uttalat det». Om ursprungliga och försvenskade uttal av några invandrade efternamn

Frändén, Märit: Hemmingsson och Thomsson. Lokalt vanliga svenska -son-namn

Idevall, Karin Hagren: Kön, sexualitet och nationalitet i nordiska namnlagar. En studie av normer och diskriminering

Källström, Magnus: Ett oläst namn på lgelstastenen i Östertälje

Källström, Magnus: Fsv. 0le och Olle - en betraktelse utifrån en nyfunnen runinskrift i Anga kyrka på Gotland