Per Albin Hanssons anteckningar och dagböcker 1929-1946

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Per Albin Hanssons anteckningar och dagböcker 1929-1946

Ulf Larsson

Buy 200 SEK

Per Albin Hansson var en av de viktigaste svenska politikerna under 1900-talets första hälft. Vid Hjalmar Brantings bortgång 1925 utsågs han till partiordförande och påföljande år till ordförande i riksdagsgruppen, ett uppdrag han behöll till sin bortgång i oktober 1946. Hanssons roll, särskilt under krigsåren, har behandlats av såväl forskare som andra författare. I Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) förvaras den övervägande delen av hans efterlämnade handlingar. Där finns två volymer med Hanssons anteckningar och dagböcker, som omfattar åren 1920–1946, men de utgör inget enhetligt material. Samtliga noteringar gjordes för hand; ett undantag är de om regeringsbildningen 1932. Nyåret 1940 påbörjades för första gången dagliga antecknigar, i en av Esselte utgiven kalender. Utrymmet var synnerligen begränsat och medgav endast korta noteringar, även av personlig natur.

Materialet har utnyttjats av forskare som behandlat 1900-talets första hälft, men det har inte fått någon konsekvent presentation. Det har därför befunnits angeläget för Kungl. Samfundet att göra det tilgängligt för en av 1900-talspolitiken intresserad läsekrets.

Utgivare är Ulf Larsson, som genom de centrala placeringar han haft i regeringskansliet under bl.a. Olof Palmes statsministertid fått tillgång till den muntliga traditionen om Per Albin Hansson.