Kultledare i fornnordisk religion

Kultledare i fornnordisk religion – ett symposium

Simon Karlin Björk (ed.), Olof Sundqvist (ed.)

Buy 250 SEK

I nästan alla kulturer finns kultledare och religiösa specialister som är verksamma på en offentlig nivå i samhället, men också i mer begränsade sociala miljöer. Kultledare fanns även i det förkristna Norden. I den tidigare forskningen om dem kan man urskilja två tolkningslinjer, som grovt sett företräds av forskare från två olika forskningsdiscipliner. Religionshistoriker ställer sig ofta tveksamma till att det fanns ett yrkesmässigt prästerskap där, medan språkvetare gärna talar om prästämbete, prästerskap och hedniska prästgårdar. De tolkningsskillnader som finns i forskningen har troligen att göra med valet av metoder och källor. Religionshistoriker förlitar sig i huvudsak på historiska (narrativa) källor, medan filologerna fäster större vikt vid den etymologiska betydelsen av ord och namn. I föreliggande volym uppmärksammas det religiösa ledarskapet i Fornnorden av forskare från arkeologi, språkvetenskap och religionshistoria. Artiklarna bygger på presentationer vid symposiet ”Kultledare i Fornnorden” som hölls i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala år 2017.