Tingsplatser på Gotland

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Tingsplatser på Gotland – Organisation och styrning före 1700

Tryggve Siltberg, Majvor Östergren
Publisher eddy.se ab

Buy 100 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789186103668
  • Type Hardcover
  • 192 pages
  • Swedish

Det medeltida Gotland dominerades av bondeklassen. Något frälse fanns inte men istället en talrik grupp storbönder. Denna struktur verkar ha varit rådande också under vikingatiden och tidigare. Kung och biskop hade man inte på ön, de fanns på fastlandet. Under mer än 700 år fattades de politiska besluten på tingen, där små och stora konflikter löstes. Att organisera sig i ting hade Gotland gemensamt med andra folk i norra Europa. Vår kunskap om tingen har dock varit begränsad. Först 1412 får vi veta vad tingen hette och att de var tjugo till antalet. Det högsta tinget, där frågor för hela Gotland avgjordes, träffades i Roma. Var övriga ting möttes har varit okänt. Ända tills nu. Ur äldre kartor, fornlämningsmiljöer och historiska dokument tonar bilden fram av ett väl organiserat Gotland, långt innan ön hamnade under svenskt styre 1645.