Perspektiv på likabehandling och diskriminering

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Perspektiv på likabehandling och diskriminering – Antologi utgiven av Ann Numhauser-Henning

Ann Numhauser-Henning (red.)

Köp 226 kr

Norma-programmet - studier av normativa mönster och deras förändring i den rättsliga regleringen avseende arbete, boende, familj och sociala trygghetssystem i ett europeiskt integrationsperspektiv - startade 1996 med stöd av Riksbankens Jubileumsfond. I programmet ingick från början delstudien Diskrimineringslagstiftningen och arbetsrätten med utgångspunkter i EG-rätten och i diskrimineringslagstiftningens relation till den dominerande utvecklingstrenden på arbetsmarknaden, Arbeitslivets flexibilisering.

Utvecklingen inom Norma-programmet har bekräftat diskrimineringsaspektens centrala ställning i snart sagt varje enskild delstudie. Att grundläggande normativa mönster på detta sätt framträder på skilda rättsområden i den sociala dimensionen är utifrån programmets teoretiska utgångspunkter inte förvånande, och en fördjupad och mer sammansatt förståelse av dessa normativa mönster, deras samband och utveckling och olika framträdelseformer är ett av forskningsprogrammets huvudsyften.

Avsikten med föreliggande antologi är att presentera en rad Perspektiv på likabehandling och diskriminering från Norma-programmets olika delområden och att därigenom bidra till en mer nyanserad bild och en fördjupad förståelse av den mångfacetterade och komplexa diskrimineringsproblematiken. De olika uppsatserna kan läsas fristående. Antologin innehåller emellertid också en inledande introduktion, avsedd att ge bakgrund och sammanhang åt den bild som framträder. En samlad bibliografi och gemensamma register skall möjliggöra jämförelser och korsreferenser mellan de olika bidragen.