Saga och sed 2014

Saga och sed 2014 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Maj Reinhammar (red.)

Köp 197 kr

  • Publicerad 2014
  • Typ Häftad
  • 224 sidor
  • Svenska

Saga och sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademien grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden men också av andra bidrag som faller inom det forskningsfält som Akademien har att värna om. Som fasta punkter ingår preses hälsningsord vid högtidssammanträdet 6 november liksom hans vid samma tillfälle framförda minnesord över de ledamöter som avlidit under det gångna året, sekreterarens verksamhetsberättelse samt en förteckning över Akademiens ledamöter.